Mông, Hông – Các bài tập cho mông hông

Một phần không thể thiếu trong các bài tập chân. Các bạn lên coi đây là 1nhóm cơ đi kèm không thể thiếu trong quá trình luyện tập chân của mình.

[IMG]

 

[IMG]

 

[IMG]

1. Ankle On The Knee

[IMG] [IMG]

Barbell bridge

[IMG] [IMG]

Barbell Hip Thrust

[IMG] [IMG]

Flutter Kicks

[IMG] [IMG]

Kneeling Jump Squat

749_1.jpg [IMG]
[IMG] [IMG]

Leg Lift

[IMG] [IMG]

One-Legged Cable Kickback

[IMG] [IMG]

Pull Through

[IMG] [IMG]