Cơ Chân – Các bài tập cơ bản cho nhóm cơ chân

Dưới đây là một số bài tập dành cho nhóm cơ chân (sưu tầm). Hy vọng giúp ích trong quá trình luyện tập của các bạn

[IMG]
 

 

2.jpg
Nhóm cơ chân được chia làm 3 nhóm chính là : CƠ ĐÙI TRƯỚC – CƠ ĐÙI SAU – BẮP CHUỐI
 
 
 
1. ĐÙI TRƯỚC
 
3.png
 
Barbell Deadlifts
4.gif
 
Barbell Squats
5.gif
 
Barbell Lunges
6.gif
 
Barbell Bench Squats
quadriceps-exercises-barbell-squats-to-bench.gif
 
Barbell Step Ups
quadriceps-exercises-barbell-step-ups.gif
 
Dumbbell Lunges
[IMG]
 
Dumbbell Bench Squats
[IMG]
 
Machine Squats
[IMG]
 
Hack Squats
[IMG]
 

2. CƠ ĐÙI SAU

[IMG]
[IMG]
 
Barbell Lunges
[IMG]
 
Dumbbell Lunges
[IMG]
 
Lying Leg Curls
[IMG]
 
 
Barbell Deadlifts
[IMG]
 
Seated Leg Curls
[IMG]
 
Standing Leg Curls
[IMG]
 
One Legged Cable Kickbacks
[IMG]
 
One Leg Lying Curls
[IMG]
 
 
 
3. BẮP CHUỐI
[IMG]
[IMG]
Jay-cutler-calves.jpg
 

Leg Press Machine Calf Press

[IMG]
 
Rocking Barbell Calf Raises
[IMG]
 
Seated Calf Raises
[IMG]
 
Hack Machine Calf Raises
[IMG]
 
Barbell Seated Calf Raises
[IMG]
 
Dumbbell Single Leg Calf Raises
[IMG]