Cẳng tay (Forearms) – Các bài tập cho cẳng tay

Dưới đây là các hướng dẫn 1 số bài tập dành cho việc tập luyện cẳng tay.
[IMG]

[IMG]

[IMG]

Dumbbell Wrist Flippers
[IMG]

Palms Down Dumbbell Wrist Curls
[IMG]

Palms Up Barbell Wrist Curls
[IMG]

Palms Up Dumbbell Wrist Curls
[IMG]

Reverse Barbell Curls
[IMG]

Seated Dumbbell Palms Down Wrist Curls
[IMG]

Seated Dumbbell Palms Up Wrist Curls
[IMG]

Single Arm Dumbbell Palms Down Wrist Curls
[IMG]

Seated Palms Up Barbell Wrist Curls
[IMG]

Seated Low Cable Wrist Curls
[IMG]

Standing Dumbbell Reverse Curls
[IMG]

Barbell Wrist Curls Behind The Back
[IMG]